آیا جایز است که بخشی از یک سوره، مانند آیة الکرسی را ، در دو رکعت نماز طواف بخوانیم؟

آیا جایز است که بخشی از یک سوره، مانند آیة الکرسی را ، در دو رکعت نماز طواف بخوانیم؟

این کار جایز است و احتیاط مستحب، خواندن سورة کامل است.