تکلیف حج گزاری که در نماز طواف بر چیزی سجده کرده است که سجده بر آن صحیح نیست و اکنون به وطنش باز گشته است، چیست؟

تکلیف حج گزاری که در نماز طواف بر چیزی سجده کرده است که سجده بر آن صحیح نیست و اکنون به وطنش باز گشته است، چیست؟

اگر به سبب تقیه معذور بوده است، نمازش صحیح است. و لی فرض این است که جایگاه نماز با قالیچه و جا نماز فرش نشده است، بلکه سنگ تختی است که در واقع سجده بر آن جایز است؛ به همین جهت بر او واجب است که نماز را گرچه در وطنش اعاده کند.