کسی که

کسی که بخاطر جهل به حکم یا فراموشی، نماز طواف را تا پس از سعی به تأخیر اندازد، حکمش چیست؟ و اگر مکلف پس از بازگشت به وطن از حکم آگاهی یابد، تکلیف چیست؟

نماز طواف را در وطنش قضا ‏کند و چیز دیگری بر عهدة او نیست.