تکلیف حج گزاری که به سبب ازدحام جمعیت مجبور شود نماز طوافش را با فاصله از مقام ابراهیم (ع) به‎جا آورد، چیست؟

تکلیف حج گزاری که به سبب ازدحام جمعیت مجبور شود نماز طوافش را با فاصله از مقام ابراهیم (ع) به‎جا آورد، چیست؟

در فرض فوق جایز است که نماز را پشت مقام ابراهیم(ع)هر چند در نقطه ای دور از آن، اما در درون صحن مسجد، به‎جا آورد.