آیا برای زن حایضی که می داند به این زودی پاک نخواهد گردید تا اعمال عمرة مفرده را به‎ج

آیا برای زن حایضی که می داند به این زودی پاک نخواهد گردید تا اعمال عمرة مفرده را به‎جا آورد، جایز است که برای عمره مفرده احرام بندد؟ و برای اعمالی که در آن طهارت شرط است نایب بگیرد و بقیه را خودش انجام دهد؟ یا محرم شدن جایز نیست؟

این کار برای وی جایز است.