آیا برای زن حایض جایز است که در محدودة بی سقفی قرار گیرد که در محیط مسجد نبوی قرار دارد؟ و این کار مصداق داخل شدن در مسجد است؟

آیا برای زن حایض جایز است که در محدودة بی سقفی قرار گیرد که در محیط مسجد نبوی قرار دارد؟ و این کار مصداق داخل شدن در مسجد است؟

اگر در وقف جدید، این بخش ملحق به مسجد به شمار آید، حکم مسجد را خواهد داشت، در غیر این صورت داخل شدن حائض یا جنب؛ گرچه داخل شدن، تنها بخاطر شک در این مسأله باشد، حرمتی ندارد.