امسال توفیق یافتم که به حج مشرف گر

امسال توفیق یافتم که به حج مشرف گردم و بر حسب اتفاق ترشحات زرد رنگی را مشاهده کردم، به همین علت پیش از هر طواف و نمازی وضو می گرفتم. همچنین راهنمای دینی کاروان از من خواست که طواف و سعی را اعاده کنم ولی در هنگام طواف خون از لبه ها بیرون زد. زمانی که به حمام رفتم تا وضویم را کامل و قضای حاجت کنم، ترشحات زرد رنگی را دیدم و شک کردم که شاید همراه با خون باشد، ولی لباس هایم به خون آلوده نبود؛ بنابراین وضو گرفتم و برای اعادة طواف حج و نماز آن رفتم. سپس به صورت پیوسته سعی و طواف نساء را به‎جا آوردم. در طی این مدت برای هر طواف و نمازی وضو می گرفتم. سپس برای رمی جمره رفتم و هنگامی که از ادای مناسک فارغ شدم به حمام رفتم و دیدم لباس هایم با خون اندکی، آلوده گشته است. و زمانی که به خانم راهنما اطلاع دادم از من خواست قرصی را که برای به تأخیر افتادن عادت می خوردم، مصرف کنم و به این صورت خون برای مدتی بعد از آن متوقف شد. حکم این مسأله در کل چیست؟ بخصوص با توجه به این مسأله که این اتفاق در زمان عادت رخ داد.

ترشحات زرد رنگ استحاضه به حساب نمی‎آید؛ جز این که بدانیم ترشحات فوق خون است، نه چرک یا ترشحات عفونی؛ در هر حال آن چه را شما انجام داده اید، صحیح است، به خصوص اگر قطع شدن خون پس از مصرف دارو، پاکی کامل باشد.