علاقمندم که فریضه حج به‎جا آورم و به خاطر این که در خلال مناسک حج، عادت ماهیانه غافلگیرم

علاقمندم که فریضه حج به‎جا آورم و به خاطر این که در خلال مناسک حج، عادت ماهیانه غافلگیرم نکند، قرص هایی می خورم که عادت ماهیانه را به تأخیر اندازد؛ در صورتی که این قرص در به تأخیر انداختن عادت ماهیانه تا پس از ادای مناسک حج موفق نباشد، چه باید بکنم؟ و آیا برای زن جایز است که به حج برود حتی اگر از عادت ماهیانه اش مطمئن نباشد و بیم داشته باشد که در هنگام مناسک دچار حیض گردد؟

برای زن جایز است که با وجود ترس از حیض شدن ناگهانی در خلال حج و عمره، به حج و عمره برود و اگر در هنگام ادای اعمالی که طهارت در آن شرط است، مانند طواف و نماز آن، عادت ماهیانه سر رسید، بر زن واجب است که این دو عمل را برای زمان پاکی به تأخیر اندازد در غیر این صورت باید برای این دو نایب بگیرد.