آیا برای زنی که از فرا رسیدن ناگهانی حیض می ترسد جایز است که اعمال حج را بر دو وقوف مقدم دارد؟

آیا برای زنی که از فرا رسیدن ناگهانی حیض می ترسد جایز است که اعمال حج را بر دو وقوف مقدم دارد؟

جایز است.