آیا سعی در طبقه بالا، از روی اختیار صحیح است؟

آیا سعی در طبقه بالا، از روی اختیار صحیح است؟

ظاهراً سعی در این طبقه (داخل آن) صحیح است. ولی سعی بر سطح طبقه بالا صحیح نیست.