در حرم شریف مکه کار ت

در حرم شریف مکه کار توسعه محل سعی از نظر عرض تقریبا به پایان رسیده است. سؤال این است که آیا مسیر جدید سعی، خارج از محدودة دو کوه قرار نمی گیرد؟ و حکم طواف در آن چیست؟

ظاهر این است که محل سعی جدید میان دو کوه قرار دارد. بنابراین سعی در آن ان شاء الله تعالی مجزی است.