پس از توسعه ای که در محل سعی رخ دا

پس از توسعه ای که در محل سعی رخ داده است، ابتدای صفا و مروة فعلی نا شناخته است، آیا شروع سعی از نقطة نخست و بلندی که در صفا قرار دارد و پایان دادن به نقطة مشابه در مرو، مجزی است؟

- مجزی است.