کم ترین اندازه مجزی برای شروع سعی و پایان آن کجاست؟

کم ترین اندازه مجزی برای شروع سعی و پایان آن کجاست؟

این مقدار، همان بخش از صفا و مروه، و به نحوی است که برای این کار معروف است.