آیا مستحب است بخشی از زمین دو کوه را که پیداست، با پا لگد مالیم؟

آیا مستحب است بخشی از زمین دو کوه را که پیداست، با پا لگد مالیم؟

آنچه مستحب است وقوف در دو کوه است.