آیا مسیری را که کالسکه ها می پیمایند تمام مسافت میان دوکوه صفا و مروه را شامل می‏‏گردد؟

آیا مسیری را که کالسکه ها می پیمایند تمام مسافت میان دوکوه صفا و مروه را شامل می‏‏گردد؟

بلی، تمام این مسافت را در بر می گیرد.