آیا موالات میان طواف و سعی واجب است؟

آیا موالات میان طواف و سعی واجب است؟

موالات میان این دو واجب نمی باشد، ولی جایز نیست مکلف سعی را برای روز بعد به تأخیر اندازد.