اگر حاجی در خلال دورهای طواف، لحظه ای استراحت کند و آب بیاشامد، حکمش چیست؟

اگر حاجی در خلال دورهای طواف، لحظه ای استراحت کند و آب بیاشامد، حکمش چیست؟

- این کار جایز است و اشکالی برای سعی ندارد.