در صورتی که مکلف سعی را بر طواف مقدم دارد، تکلیف چیست؟

در صورتی که مکلف سعی را بر طواف مقدم دارد، تکلیف چیست؟

اگر این کار عمدی باشد، باید این شخص پس از به‎جا آوردن طواف و نماز آن، سعی را اعاده کند. ولی در صورت فراموشی و یا جهل، گرچه بهتر این است که سعی را اعاده کند، ولی واجب نیست.