گاه ات

گاه اتفاق می افتد برخی از حاجی هایی که با ارابه ها سعی می کنند، در خلال سعی به خواب می روند، آیا این کار برای سعی شان اشکال دارد؟ و اگر بر آنان اعاده سعی واجب باشد، آیا باید کل سعی را اعاده کنند یا تنها مقداری را که در آن خوابیده اند؟ البته در صورتی که دانستن دقیق آن اندازه برای شان میسر باشد؟

این امر اشکالی برای سعی آنان ندارد؛ زیرا آنان سعی شان را با نیت صحیح شروع کرده اند. اما چنانچه خواب بر بیشتر سعی شان غالب باشد، باید همه سعی شان را اعاده کنند.