به دلیل مشکلی که در

به دلیل مشکلی که در وضعیت شرعی من پیش آمد، ناچار شدم که حدود بیست دقیقه، میان دور چهارم و پنجم سعی خود، فاصله اندازم. آیا این کار به صحت سعی اشکالی وارد ساخته است؟

این مقدار فاصله میان دور های سعی، حتی اگر به خاطر ضرورت نباشد، اشکالی برای صحت سعی ندارد.