آیا برای زن در خلال عادت ماهیانه اش جایز است که میان صفا و مروه سعی کند؟

آیا برای زن در خلال عادت ماهیانه اش جایز است که میان صفا و مروه سعی کند؟

در سعی، طهارت از حدث، خواه حدث اکبر باشد یا اصغر، شرط نیست.