آیا در خلال سعی و طواف بر زن واجب است که ذکرهای معینی را بگوید؟

آیا در خلال سعی و طواف بر زن واجب است که ذکرهای معینی را بگوید؟

گفتن ذکرهای فوق نه بر زن و نه بر مرد، واجب نیست. بلی، ذکرهای مستحبی وجود دارد که در کتاب های مناسک و ادعیه، نقل شده است.