در هنگام سعی میان صفا و مروه بر عکس سعی میان مروه و صفا ازدحام است و آنچه من امسال و سال گذشته شاهد بودم این است که حجاج، محل سعی میان مرو

در هنگام سعی میان صفا و مروه بر عکس سعی میان مروه و صفا ازدحام است و آنچه من امسال و سال گذشته شاهد بودم این است که حجاج، محل سعی میان مروه و صفا را در هر دو حالت رفتن و بازگشتن اشغال و سد معبر می کنند؛ امری که به ازدحام و برخورد حجاج با یکدیگر منجر می‏‏گردد، آیا این کار جایز است؟

بر مؤمن واجب است از کاری که به آزار مردم منجر می‏‏گردد، پرهیز کند، و اگر از روی عمد این کار را انجام دهد، مرتکب حرام شده است؛ به خصوص که وی مهمان خداست و به حرم مقدسش پا گذاشته است و لی در هر حال سعی صحیح است.