شخصی در عمرة تمتع، در هفت دور میان صفا و مروه با شروع از مروه اشتباهاً سعی می‏کند و در صفا تق

شخصی در عمرة تمتع، در هفت دور میان صفا و مروه با شروع از مروه اشتباهاً سعی می‏کند و در صفا تقصیر می‏کند، حال اگر در همان روز یا پس از سه روز یا بعد از پایان اعمال حج یا حتی پس از بازگشت به وطنش به خاطر آورد که اشتباه کرده است، حکمش چیست؟

بر او واجب است که در صورت امکان، سعی خود را اعاده کند. و در غیر این صورت اگر به وطنش بازگشته باشد، و یا امکان جبران نباشد، باید برای اعاده سعی نایب بگیرد.