پس ا

پس از آن که با کاروان به طواف حج واجب پرداختم و به سعی رفتم، توافق کردیم که سعی را بخاطر نماز و در هنگام اذان قطع کنیم و سپس سعی را ادامه دهیم؛ سعی را شروع کردیم و هنگامی که مؤذن اذان گفت من پشت سر دوستانم قرار داشتم و قطع سعی را نیت کردم، زمانی که اندکی پیش تر رفتم از دوستانم پرسیدم: آیا سعی را قطع نمی کنید؟ آنان گفتند: پس از اقامه قطع می کنیم. با آنان جلو رفتم و هنگامی که نماز را به پا داشتند، با آنان قطع سعی را نیت کرده و سعیم را قطع کردم و پس از نماز بار دیگر سعی را ادامه دادیم. سؤال این است که: آیا سعی من صحیح است یا اشکال دارد؟ و آیا بر من واجب است که حج واجبم را اعاده کنم؟

چنانچه مقدار مسافتی را که پس از قطع نیت، جلو رفتی از سعی کم کرده باشی، باید آن دور، سعی را اعاده کنی و احتیاط، اعاده کل سعی است. یا این که برای این امر (اعاده دور سعی یا کل آن) نایب بگیری. و حج با این کار باطل نمی‏‏گردد، بلکه صحیح است.