حکم حج گزاری که در هنگام سعی میان صفا و مروه در اثر شدّت ازدحام، بدنش کاملاً بچرخد، چیست؟

حکم حج گزاری که در هنگام سعی میان صفا و مروه در اثر شدّت ازدحام، بدنش کاملاً بچرخد، چیست؟

چرخیدن بدن، حتی اگر از روی ضرورت نباشد، اشکالی برای صحت سعی وی ندارد.