در صورت شک در تعداد دورهای سعی حکم چیست؟

در صورت شک در تعداد دورهای سعی حکم چیست؟

شک در تعداد دورهای سعی موجب بطلان آن است؛ مگر این که مکلف در مروه باشد و شک کند که در دور هفتم یا هشتم است و بنا را بر هفت بگذارد، که در این صورت سعی وی صحیح است.