آیا این صحیح است که پوشاندن عورت در سعی واجب نیست؟

آیا این صحیح است که پوشاندن عورت در سعی واجب نیست؟

ستر عورت در سعی و غیر سعی واجب است، اما اگر فرض کنیم که عورت آشکار گردد، اشکالی برای صحت سعی ندارد