آیا در رمی سنگ ریزه های یک جمره، رعایت موالات واجب است؟

آیا در رمی سنگ ریزه های یک جمره، رعایت موالات واجب است؟

این کار واجب است. و در پی هم انداختن سنگ ها لازم است؛ به این معنی که سنگ ریزه ها را نه یکباره، بلکه باید یکی یکی پرت کرد.