آیا رمی جمرات همگی در یک روز، آن گونه که امسال بعضی از علمای اهل سنت فتوا داده اند، جایز است؟

آیا رمی جمرات همگی در یک روز، آن گونه که امسال بعضی از علمای اهل سنت فتوا داده اند، جایز است؟

نه، جایز نیست.