آیا در رمی واجب است که سنگ ریزه ها به دیوار جمرات اصابت کند؟ یا نیت رمی حتی بدون اصابت کفایت می‏کند؟

آیا در رمی واجب است که سنگ ریزه ها به دیوار جمرات اصابت کند؟ یا نیت رمی حتی بدون اصابت کفایت می‏کند؟

معیار، اصابت کردن به مجمع سنگ ریزه ها و افتادن سنگ ریزه ها در میان آنهاست؛ خواه به دیوار اصابت کند یا نه، زیرا جمره اسم مکانی است، نه نام آنچه بر آن محل ساخته شده است.