شنیدیم که توسعة زیاد طولی و عرضی در جمرات پدید آمده است؛ با این حال تکلیف در رمی است؟

شنیدیم که توسعة زیاد طولی و عرضی در جمرات پدید آمده است؛ با این حال تکلیف در رمی است؟

رمی در مقدار توسعه یافته مجزی است. اگرچه افضل این است که حج گزار در صورت امکان در مقدار اصلی رمی‏کند.