می گویند در آینده در توسعة جد

می گویند در آینده در توسعة جدید، جمرات به پنج طبقه گسترش می یابد و مسیر حجاج، دیگر اختیاری نخواهد بود، بلکه این نیروهای امنیتی هستند که بر اساس دستورات صادره به آنان، این مسیر را معین خواهند کرد؛ آیا رمی کردن در هریک از طبقات، در صورتی که رسیدن به طبقة همکف میسر نباشد، و یا رسیدن به آن همراه با حرج باشد، مجزی است؟

آنچه که برای ما ملاک است، اصابت کردن سنگریزه در جایی از جمره با افتادن این سنگریزه ها در حوض است؛ خواه به دیوار اصابت بکند یا نکند. اگر این امر در هنگام رمی از طبقات بالا محقق گردد، رمی جایز است.