آیا جایز است که در رمی، سنگریزه ها را به نحو عمودی، از بالا به پایین بیاندازند؟

آیا جایز است که در رمی، سنگریزه ها را به نحو عمودی، از بالا به پایین بیاندازند؟

این کار اگر با سقوط سنگریزه در محل جمره همراه باشد، به این شرط که رمی بر آن صدق کند، جایز است. اما صرف افتادن آن کافی نیست.