در این سالها حجاج عراقی از مشکلی در روز عید رنج می برند

در این سالها حجاج عراقی از مشکلی در روز عید رنج می برند، زیرا چادرهای آنان در نزدیک گذرگاه «معیصم» قرار دارد که از جمرات بسیار فاصله دارد و این امر به تأخیر محل شدن بیشتر حجاج تا شب می انجامد. از سویی حجاج این توجیه را، که تا شب حلق نکنند و تا روز بعد منتظر بمانند، نمی پذیرند. لذا آنان می روند وحلق می کنند، سپس می گویند که راهنمای دینی و مسؤول کاروان، ما را گرفتار این مشکل ساخته اند. ما برای این مشکل راه حلی یافتیم و از جنابعالی می خواهیم که ما را از میزان مشروعیت آن با خبر سازید. راه حل این است که راهنمای دینی کاروان، حجاجی را که قادر به راه رفتن می باشند، با خود به جمرات ببرد، و افرادی را که توان راه رفتن ندارند به چادر ها هدایت کند و آنان را در آنجا ساکن سازد و خود به کشتارگاه برود. اما دست نگه داشته و منتظر راهنمای دینی بماند. در این میان راهنمای دینی از سوی افراد ناتوان و شخص مسئول کاروان و کسانی که همراه او متولی ذبح اند، رمی به‎جا آورد و زمانی که از سوی همه رمی انجام داد، با مسؤول کاروان تماس بگیرد تا از سوی همه ذبح کند. پس از آن که مسؤل کاروان ذبح را تمام کرد به راهنما و کسانی که در چادرها هستند، اطلاع می دهد و در آنان در این هنگام حلق می کنند. بدین صورت مشکل حل می‏‏گردد و حرج و عسری هم در میان نیست و همه حجاج به کاملترین نحو فریضه را به‎جا می آورند، نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

نایب گرفتن در رمی جمره، جز در حالت عذری که امید بر طرف شدنش نیست و یا برای شخصی که به سبب شدت ازدحام، رمی کردن برایش امکان ندارد، جایز نیست. اما در ذبح کردن، نیابت گرفتن برای حج گزار به طور مطلق جایز است. و پس از اطلاع دادن تحقق ذبح به وی،می تواند حلق کند. راه حل ساده تر این است که بر اساس فتوای ما خریدن هدی و تعیین آن ولو به طور اجمالی پیش از عید، کفایت می‏کند. وقتی این کار صورت گرفت، حاجی می تواند بلافاصله پس از رمی، حلق کند.