در روز عید و در رمی جمرة بزرگ، از طلوع آفتاب تا ساعت یک ظهر، ازدحام شدید رخ می دهد، آیا برای زنی که از شدت ا

در روز عید و در رمی جمرة بزرگ، از طلوع آفتاب تا ساعت یک ظهر، ازدحام شدید رخ می دهد، آیا برای زنی که از شدت این ازدحام با خبر است و از ضرر احتمالی نسبت به‎جانش بیمناک است، با علم به این که ساعت دو یا سه ظهر خودش می تواند رمی‏ کند، جایز است که نایب بگیرد؟ و در صورتی که تأخیر رمی تا ساعت دو یا سه گاه ممکن است به تأخیر بقیه اعمال (ذبح و تقصیر) تا روز بعد منجر گردد، تکلیف چیست؟ همچنین در صورتی که زن مطمئن باشد، امکان رمی کردن برای وی نخواهد بود، باز بر او واجب است که در محل رمی حضور یابد، یا این که با صرف چنین اطمینانی، نایب گرفتن برای وی جایز است؛ به خصوص که همراه بردن زنان، گاهی به آشفتگی و هرج و مرج می انجامد؟ اگر نایب گرفتن جایز است، آیا جایز است که این کار پیش از روز رمی باشد؟

برای زنان جایز است که از مزدلفه به منی کوچ کرده و شبانه رمی کنند و این چیزی است که به عنوان رخصت و اجازه برای آنان، نسبت به رمی در روز عید، وارد شده است. اما برای رمی کردن در روزهای «تشریق» (سه روز پس از عید قربان) احوط این است که آنان تا وقتی که ازدحام کمتر گردد، منتظر بمانند و اگر این کار برای آنان میسّر نشد، چه به سبب استمرار ازدحام یا این که عملاً قادر نباشند تا در وقت کم شدن جمعیت، در منی حضور یابند، در این صورت برای آنان جایز است که رمی هر روز را در شب (همان روز) به‎جا آورند. برای ترتیب حکمی که بیان گردید، اطمینان یافتن به وجود عذر کافی است.(تا مکلف از مرحلة اول به مرحلة بعدی انتقال یابد). اگر چه پس از توسعه ای که برای جمرات صورت گرفته است بعید است که آنان از این جهت (استمرار ازدحام و یا عدم توانایی عملی برای حضور) معذور باشند.