آیا جایز است که سنگریزه ها را نه از مزدلفه بلکه از مکه جمع کنند، زیرا گاهی در اثر ازدحام، دست یابی به محل پاکیزه در شب غیر ممکن است؟

آیا جایز است که سنگریزه ها را نه از مزدلفه بلکه از مکه جمع کنند، زیرا گاهی در اثر ازدحام، دست یابی به محل پاکیزه در شب غیر ممکن است؟

جایز است، زیرا آنچه مطلوب است جمع کردن آن از منطقة حرم است.