اگر حاجی از تکمیل رمی ناتوان گردد، آیا نایب باید باقی ماندة آن را تکمیل کند یا این که رمی را از سر گیرد؟

اگر حاجی از تکمیل رمی ناتوان گردد، آیا نایب باید باقی ماندة آن را تکمیل کند یا این که رمی را از سر گیرد؟

باقی مانده را تکمیل کند.