شخصی که می خواهد ق

شخصی که می خواهد قضای رمی روز گذشته و ادای رمی آن روز را به‎جا آورد، آیا باید رمی ها را (میان دو روز ) تقسیم کند؟ اگر این کار واجب است، اندازه و نحوة آن چگونه است؟

- برای وی کافی است که قضای رمی را به‎جا آورد. سپس بعد از آن، رمی آن روز را انجام دهد.