آیا برای حج گزار جایز است که سنگریزه های جمره را به وطنش بیاورد؟

آیا برای حج گزار جایز است که سنگریزه های جمره را به وطنش بیاورد؟

جایز است. ولی احوط ترک این کار است.