من دانشجوی دانشکدة دامپزشکی هستم. این دانشکده به طور معمول هر سال تعدادی از دانشجویان

من دانشجوی دانشکدة دامپزشکی هستم. این دانشکده به طور معمول هر سال تعدادی از دانشجویان خود را در ایام حج، برای نظارت بر قربانی ها در کشتارگاه، به مکه مکرمه می فرستد. پزشکان ناظر از برادران اهل سنت اند. آنان بر حسب عادت، مناسک حج را به‎جا می آورند و زمانی که وقت خروج از روز عرفه فرا می رسد، به سوی مزدلفه خارج می گردند و لحظات کوتاهی را توقف می کنند. سپس برای رمی به سوی منی می روند. این کار پس از نیمه شب عید صورت می گیرد.

وقتی در این مورد از دکتر ناظر پرسیدم گفت: این کار برای زن ، فرد سالخورده و ساقی، یعنی خادم حجاج، جایز است و ما این مفهوم را بر خودمان تطبیق می دهیم. به این معنا که ما در بازرسی و نظارت بر قربانی ها به حجاج خدمت می کنیم. آنان پس از این برای به‎جا آوردن اعمال محل شدن، به حرم می روند و سپس ساعت چهار صبح روز عید برای پیگیری کار به کشتارگاه بر می گردند و از همین جا کار شروع می‏‏گردد؛ زیرا حجاج شروع به آوردن قربانی ها در این وقت می کنند. سؤال این است که آیا برای من رمی در این وقت، یعنی پس از نیمه شب عید، جایز است تا به‎جا آوردن بقیه اعمال و محل شدن و مشغول کار شدن در سحر، برایم ممکن باشد؟ همچنین آیا رمی کردن در روز دوم یا سوم عید و پس از پایان کار و در هنگام عصر جایز است؟

اگر برای تو حضور روزانه در منی برای اشراف فوق، متعیّن باشد، این امکان برایت هست که اعمال مذکور را مقدم داری و هنگام شب به انجام برسانی. در این صورت حج تو صحیح است واساساً رمی در عصر مشکلی ندارد.