کسی که رمی‏کند ولی از جمره بز

کسی که رمی‏کند ولی از جمره بزرگ شروع کرده باشد و سپس به رمی جمره متوسط و کوچک بپردازد و سرش را نه در منی، بلکه در مکه و پس از طواف حج و نماز و سعی، حلق کند، آیا حج او صحیح است؟

حج او صحیح است؛ با این که بر وی واجب بوده است تا در صورت امکان در منی حلق کند. و اگر برای او ممکن است باید برای هر روز به گونه ای که ترتیب صحیح رمی محقق گردد، رمی‏ کند. و اگر برایش امکان نداشت، نایب بگیرد.