حکم کسی که در رمی روز عید، در دو پرتاپ (سنگریزه) اشتباه کند؛ با توجه به این که وی از حج بازگشته است، حکمش چیست؟

حکم کسی که در رمی روز عید، در دو پرتاپ (سنگریزه) اشتباه کند؛ با توجه به این که وی از حج بازگشته است، حکمش چیست؟

حجش صحیح است و اگر خودش رمی نکرده است، در سال بعد باید شخصی را نایب بگیرد که از سوی او رمی‏ کند.