حج گزاری در روز یازدهم، جمرة کوچک و سپس بزرگ و متوسط را رمی

حج گزاری در روز یازدهم، جمرة کوچک و سپس بزرگ و متوسط را رمی کرده است و در روز دوازدهم به ترتیب صحیح رمی را به‎جا آورده است و در روز سیزدهم به خاطر آورد که رمی روز یازدهمش اشتباه بوده است، تکلیف وی چیست؟

باید رمی آن روز را به گونه ای اعاده کند که رمی صحیح محقق گردد. یا این که رمی بر جمرة متوسط و سپس بزرگ را اعاده نماید.