شخصی است که جمره یس متوسط را با بیشتر از هفت سنگریزه رمی کرده است و اعمال و مناسک را تا روز سیزدهم به پایان برده است، حکم وی چیست؟

شخصی است که جمره یس متوسط را با بیشتر از هفت سنگریزه رمی کرده است و اعمال و مناسک را تا روز سیزدهم به پایان برده است، حکم وی چیست؟

اشکالی ندارد.