چهار بار تاکنون– خدا را شکر

چهار بار تاکنون– خدا را شکر- حج به‎جا آورده ام. پس از تکمیل مناسک در سال گذشته، فهمیدم که افزودن در رمی جمره جایز نیست، آیا بر من واجب است که حج های چهارگانه را اعاده کنم؟

افزودن عمدی در رمی جز در صورتی که به قصد تشریع باشد، خللی در حج ایجاد نمی‏کند.