در روز یازده

در روز یازدهم و دوازدهم ذی الحجه، پس از طلوع فجر و پیش از طلوع خورشید، به رمی جمره پرداختم، آیا این کار صحیح است؟ و اگر اشتباه است چه تکلیفی بر گردن من است؟

رمی جمرة شما صحیح نیست و باید در سال آینده یا خودت رمی را اعاده کنی و یا نایب بگیری.