مردی شک کرده است که آیا وی هفت سنگریزه پرتاپ کرده

مردی شک کرده است که آیا وی هفت سنگریزه پرتاپ کرده است یا شش و یا هشت عدد، و بر این اساس به وطنش بازگشته است که در آن زمان به گمان غالبش، که رمی کردن هفت عدد بوده، عمل کرده است، حالا باید چه کند؟

اگر به آنچه که در گمانش غالب بوده، عمل کرده است، چیزی بر ذمة او نیست، و گر نه در صورتی که شک کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد و قضای باقی ماندة رمی را به‎جا آورد.