من دچار شک های زیادی در باب اصابت جمرات هستم، یکبار فکر می کنم که همه موارد ا

من دچار شک های زیادی در باب اصابت جمرات هستم، یکبار فکر می کنم که همه موارد اصابت کرده است و بار دیگر فکر می کنم بعضی از آنها اصابت کرد، با علم به این که من رمی ها را یکبار و بیشتر از یکبار در هنگام شک، شمردم، تکلیفم چیست؟

چیزی در این مورد بر ذمة تو نیست، زیرا اگر عملی را به پایان برده باشی و داخل عمل بعدی مناسک حج شده باشی، به شک نباید اعتنا کنی. اضافه بر این که تو در هنگام شک به وظیفه ات عمل کرده ای.