بر اساس نظر مشهور فقهاء، حاجیان قربانی هایشان را در منی ذبح می کنند و در روایات

بر اساس نظر مشهور فقهاء، حاجیان قربانی هایشان را در منی ذبح می کنند و در روایات آمده است که قربانی باید به فقرا و مساکین داده شود؛ بر عکس بیشتر این گوشت ها به هدر می‎رود؛ زیرا آنها را دور می اندازند و نابود می‏‏گردد. با این وضعیت آیا جایز است که افراد مورد اطمینان، ذبح را در وطن مکلف به‎جا آورند؛ بدین صورت که با این افراد تماس بگیرند و اطلاع دهند که حاجیان، تکالیفی چون رمی جمره عقبه را که باید به‎جا می آوردند، به‎جا آورده اند. سپس آنان ذبح را انجام دهند. و این اشخاص، به حاجی هایی که آنان را نایب گرفته اند خبر دهند تا تقصیر یا حلق کنند و از احرامشان بیرون آیند. این در حالی است که قربانی در همان زمان به‎جای خودش و به دست نیازمند واقعی رسیده است؟

این کار حج گزار را از قربانی کردن در منطقة حج، گرچه از قربانی کردن در منطقة منی معذور باشد، بی نیاز نمی سازد. همکاری با انجمن های مورد اطمینانی که به ذبح و توزیع گوشت در میان فقرای مسلمان می پردازد، مانعی ندارد؛ حتی اگر ذبح در روز دیگر باشد یا در در مناطق دیگر حج غیر از منی باشد.